Beknopte privacyverklaring inzake de kandidatenportal van DigiCert

 

Deze beknopte Privacyverklaring is opgesteld om u een beter beeld te geven van welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen en wat we ermee doen als u bij ons solliciteert. Zie voor meer informatie onze Openbare privacyverklaring. We nemen uw privacy zeer serieus. Lees dit document zorgvuldig door. Als u uw sollicitatie indient via InApply op de website van LinkedIn, zijn ook de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van LinkedIn van toepassing. Voor deze documenten verwijzen we u naar de LinkedIn-website.

Verwerkingsverantwoordelijke

DigiCert, Inc., gevestigd te 2801 N Thanksgiving Way, Lehi, UT 84043-5296, Verenigde Staten, samen met zijn directe en indirecte dochterondernemingen ('DigiCert Group', 'DigiCert', 'we', 'wij', onze' of 'ons') is de verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming ('AVG') in de EU en overige relevante lokale wetgeving ('Wetgeving inzake gegevensbescherming'). We doen er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit beleid beschrijft de grondslagen op basis waarvan we persoonsgegevens verwerken die u via ons carrièreportaal (de 'DigiCert Portal') aan ons verstrekt. Welke soorten gegevens we ontvangen en hoe we deze gebruiken

 • Gegevens die u als onderdeel van uw sollicitatie verstrekt. Hierbij gaat het onder andere om gegevens die u via de DigiCert Portal (of per e-mail) verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens, werkervaring en opleidingskwalificaties. Voor zover toegestaan op grond van plaatselijke wetgeving, hebt u de mogelijkheid om bepaalde gevoelige persoonsgegevens (zoals ras, etniciteit en beperkingen) vrijwillig te verstrekken. Dergelijke gegevens worden niet gebruikt door de personen die uw sollicitatie beoordelen, en staan hun niet ter beschikking, maar worden uitsluitend gebruikt voor het bewaken van gelijke kansen.
 • Gegevens die we verzamelen over uw gebruik van de portal. We verzamelen automatisch bepaalde gegevens over u wanneer u onze DigiCert Portal gebruikt, waaronder uw IP-adres of andere unieke apparaat-id's. Deze gegevens gebruiken we om het gebruik van onze site te beoordelen en ons te helpen bij de ontwikkeling ervan.
 • Gegevens van derden. We ontvangen gegevens van derden in verband met uw sollicitatie, zoals referenten en recruiters, en gebruiken deze om uw sollicitatie te beoordelen en uw kwalificaties te controleren.

Hoe we uw gegevens delen

We delen uw gegevens met leden van de DigiCert Group met het oog op de verwerking van uw sollicitatie en, indien u wordt aangenomen, het aanleggen van een personeelsdossier. Daarnaast schakelen we derden in om ons te helpen bij het beheer van de DigiCert Portal en bij het bevestigen van uw identiteit en beoordelen van uw sollicitatie. In dit kader delen we uw gegevens bijvoorbeeld met aanbieders van antecedentenonderzoek en referenten van uw vorige dienstverbanden. Zie hier de volledige lijst met categorieën van derden die toegang kunnen hebben tot uw gegevens.

Waar we uw gegevens bewaren

Tenzij u zich in de Verenigde Staten bevindt, worden de gegevens die we verzamelen doorgegeven naar en opgeslagen buiten uw land en buiten de Europese Economische Ruimte ('EER').  We nemen passende maatregelen om te waarborgen dat al uw gegevens die naar een ander land worden doorgegeven, afdoende zijn beschermd. Bewaring van gegevens We bewaren uw gegevens terwijl we uw sollicitatie verwerken en daarna conform onze Openbare privacyverklaring. Mocht u worden aangenomen, dan bewaren we uw gegevens overeenkomstig het beleid dat op onze medewerkers van toepassing is. Uw rechten U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u aanhouden. Sommige van deze rechten zijn alleen in bepaalde omstandigheden van toepassing. In grote lijnen hebben deze rechten betrekking op het recht van toegang, overdraagbaarheid, correctie, wissen, beperking van verwerking en bezwaar, en het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. Contactgegevens We plaatsen eventuele toekomstige wijzigingen van dit beleid op deze pagina. Raadpleeg deze pagina regelmatig voor eventuele updates of wijzigingen van dit beleid. We horen het graag als u vragen, opmerkingen en verzoeken hebt met betrekking tot dit beleid. Deze kunt u richten aan de Privacyvoorvechter persoonsgegevens van DigiCert op people@digicert.com. Met algemene vragen over het privacybeleid van DigiCert kunt u ook de Functionaris voor gegevensbescherming van DigiCert benaderen via dpo@digicert.com.

Privacyverklaring inzake de kandidatenportal van DigiCert

Verwerkingsverantwoordelijke DigiCert Parent, Inc., gevestigd te 2801 N Thanksgiving Way, Lehi, UT 84043-5296, Verenigde Staten, samen met zijn directe en indirecte dochterondernemingen (waaronder ondergenoemde dochterondernemingen) ('DigiCert Group', 'DigiCert', 'we', 'wij', onze' of 'ons') is de verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming ('AVG') in de EU en overige relevante lokale wetgeving ('Wetgeving inzake gegevensbescherming'). We doen er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit beleid beschrijft de grondslagen op basis waarvan we de persoonsgegevens verwerken die u via ons carrièreportaal (de 'DigiCert Portal') aan ons verstrekt en overige gegevens die we van u of derden (zoals referenten) ontvangen in verband met uw sollicitatie. Lees het volgende zorgvuldig door zodat u begrijpt wat onze standpunten zijn met betrekking tot uw gegevens en hoe we ermee omgaan. Door de DigiCert Portal te gebruiken, aanvaardt u de in dit beleid beschreven handelswijzen. Alle verzoeken op het gebied van gegevensbescherming en vragen of opmerkingen over dit beleid kunt u richten aan onze Privacyvoorvechter persoonsgegevens ('Contactpersoon inzake gegevensbescherming') via: E-mail: people@digicert.com Telefoon: (801) 896-7973 Post:     DigiCert, Inc. T.a.v. Privacyvoorvechter persoonsgegevens, 2801 N Thanksgiving Way, Lehi, UT 84043-5296, Verenigde Staten. De soorten gegevens die we ontvangen en hoe we deze gebruiken We ontvangen, verzamelen en gebruiken gegevens over u wanneer u de DigiCert Portal gebruikt, een sollicitatie bij ons indient en, als u wordt aangenomen, bij ons in dienst treedt. Gegevens die we verzamelen over uw gebruik van de portal. We verzamelen automatisch bepaalde gegevens over u wanneer u de DigiCert Portal gebruikt, waaronder IP-adres en overige unieke apparaat-id's, informatie verzameld door Cookie-instellingen over uw gebruik van de DigiCert Portal, mobiele telefonieaanbieder (indien van toepassing), tijdzone-instelling, besturingssysteem en platform en gegevens over uw gebruik van de DigiCert Portal ('Gebruiksgegevens'). Aangezien het in ons gerechtvaardigde belang is om u te woord te staan en om de goede werking van onze producten en organisatie te verzekeren, gebruiken we uw gegevens om:

 • de DigiCert Portal te verbeteren en te zorgen dat content van de DigiCert Portal op de voor u en uw apparaat meest effectieve manier wordt gepresenteerd;
 • de DigiCert Portal te beheren, onder meer met betrekking tot probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek en statistische en onderzoeksdoeleinden;
 • de veiligheid en beveiliging van de DigiCert Portal te waarborgen; en
 • de DigiCert Portal te ontwikkelen en onze wervingsprocessen te verbeteren.

Gegevens die u verstrekt en die wij van derden verzamelen in het kader van uw sollicitatie. Wanneer u via de DigiCert Portal bij ons solliciteert op een functie, verstrekt u ons gegevens over uzelf. U kunt deze gegevens aan ons doorgeven via e-mail of door het online formulier in te vullen, of door te solliciteren op LinkedIn. Alle gegevens die u in reactie op onze vacature op LinkedIn indient, worden aan ons verstrekt en door ons gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Zie ook het Privacybeleid van LinkedIn op hun website voor meer informatie over hoe LinkedIn uw gegevens gebruikt. Om uw sollicitatie te kunnen behandelen en een dienstverband met u te kunnen aangaan, vragen we u onder meer de volgende gegevens te verstrekken:

 • Identiteitsgegevens. We verwerken uw naam en contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer en e-mail) om uw identiteit te bevestigen en met u over de vacature te corresponderen.
 • Werkervaring/opleiding. We verwerken gegevens over uw werkervaring, opleidingskwalificaties, vermogen om te werken in het land waarvoor u solliciteert, persoonlijke referentiegegevens en alle andere gegevens die u vrijwillig indient op of uploadt naar de DigiCert Portal (zoals informatie opgenomen in een cv), met als doel uw geschiktheid voor de functie waarop u solliciteert te beoordelen.
 • LinkedIn-profiel. Als u uw sollicitatie indient via LinkedIn en u ervoor hebt gekozen uw LinkedIn-profiel te delen met vacatureplaatsers, verwerken we de gegevens uit uw LinkedIn-profiel, waaronder gegevens over uw werkervaring, opleiding, vaardigheden en onderschrijvingen, prestaties en eventuele berichten die u openbaar hebt geplaatst. We verwerken deze gegevens om te kunnen beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarop u solliciteert. U kunt de privacyvoorkeuren van uw LinkedIn-profiel aanpassen op de website van LinkedIn.
 • Gegevens inzake antecedentenonderzoek. Kandidaat-medewerkers worden onderworpen aan een antecedentenonderzoek nadat zij een functie voorwaardelijk aangeboden hebben gekregen. Dit omvat het recht om te werken, controle op een strafblad en motorvoertuigantecedenten, voor zover toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving. Voor kandidaten voor functies in de Verenigde Staten omvat dit ook een drugtest, controle op een strafblad en een krediettoetsing, voor zover toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving. Als de functie u voorwaardelijk wordt aangeboden, vragen we u een online formulier in te vullen ten behoeve van het antecedentenonderzoek ('Screeningformulier'). We maken gebruik van de diensten van een externe partij, HireRight, om dit antecedentenonderzoek te verrichten, en delen de volgende gegevens met hen:
  • Identiteitsgegevens
  • Werkervaring
  • Gewaarmerkte afschriften van documenten die uw identiteit bevestigen, zoals een kopie van uw paspoort of identiteitskaart
  • Overige door u op het Screeningformullier ingevulde gegevens

Vrijwillig door u te verstrekken gegevens met het oog op de bewaking van gelijke kansen. Voor zover toegestaan op grond van lokale wetgeving, hebt u de mogelijkheid om bepaalde gevoelige persoonsgegevens te verstrekken, zoals ras of etniciteit en of u een beperking hebt. Als u ons deze gegevens verstrekt, stemt u in met ons gebruik ervan om gelijke kansen te bewaken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via people@digicert.com. Dergelijke gegevens worden niet gebruikt door de personen die uw sollicitatie beoordelen, en staan hun niet ter beschikking, maar worden uitsluitend gebruikt voor het bewaken van gelijke kansen. Het niet verstrekken van deze gegevens heeft geen negatieve gevolgen voor uw sollicitatie. Gegevens die u verstrekt en die we verzamelen om u op de hoogte te houden. Aangezien het in ons gerechtvaardigde belang is om met kandidaten te communiceren over sollicitaties en, indien van toepassing, om sollicitanten te informeren over andere vacatures waarvan we denken dat die voor hen interessant zijn, verwerken we uw identiteitsgegevens om u op de hoogte te houden van uw sollicitatie en om u te informeren over nieuwe vacatures waarvan we denken dat die voor u mogelijk interessant zijn.

Cookies

We gebruiken cookies om uw gebruikservaring op de DigiCert Portal te verbeteren. Zie de Cookie-instellingen voor meer informatie over ons gebruik van cookies en hoe u invloed kunt uitoefenen op dit gebruik.

Hoe we uw gegevens delen

We maken gebruik van de diensten van derden om ons te helpen de DigiCert Portal te exploiteren en de sollicitaties die we ontvangen te beheren. We delen uw gegevens met geselecteerde ontvangers voor zover dat noodzakelijk is voor hun dienstverlening aan ons. We hebben contracten met deze derden gesloten en zij kunnen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken als we hun daartoe opdracht hebben gegeven. Deze categorieën van ontvangers omvatten:

 • IT-dienstverleners, zoals onder andere:
  • Greenhouse, gevestigd in San Francisco, Californië, Verenigde Staten, een bedrijf dat ons voorziet van wervingssoftware en een kandidaatvolgsysteem om uw gegevens te verzamelen en verwerken;
 • aanbieders van antecedentenonderzoek, zoals onder andere:
  • HireRight, gevestigd in Irvine, Californië, Verenigde Staten, een bedrijf dat voor ons antecedentenonderzoek verricht om de door u in uw sollicitatie verstrekte gegevens te verifiëren.

We trekken referenties na door contact op te nemen met uw referenten. Met het oog op het verkrijgen van een arbeidsreferentie en het verifiëren van de gegevens die u ons in uw sollicitatie hebt verstrekt, nemen we contact op met de door u genoemde referent en delen we uw naam, de functie waarop u hebt gesolliciteerd en de arbeidsgegevens die u ons hebt verstrekt. We delen uw gegevens als we daartoe wettelijk zijn verplicht. We delen uw gegevens met wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties of andere organisaties als dit redelijkerwijs noodzakelijk is om:

 • te voldoen aan een wettelijke verplichting, procedure of verzoek;
 • onze algemene voorwaarden en overige overeenkomsten af te dwingen, inclusief onderzoek naar eventuele schendingen ervan;
 • veiligheidskwesties, fraude of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of
 • de rechten, eigendommen en veiligheid van ons, onze gebruikers, derden of het publiek te beschermen, voor zover vereist of wettelijk toegestaan (inclusief het uitwisselen van gegevens met andere ondernemingen en organisaties in het kader van het bestrijden van fraude).

We delen uw gegevens met derden die zijn betrokken bij een fusie, overname of verkoop van activa van DigiCert. In het geval van een verkoop, fusie of zeggenschapswijziging van DigiCert, of ter voorbereiding hierop, delen we uw gegevens met de betreffende derde op grond van gepaste geheimhoudingsverplichtingen.

Waar we uw gegevens bewaren

De gegevens die we over u verzamelen, worden mogelijk doorgegeven naar en opgeslagen buiten uw land en buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'), zoals hieronder beschreven. Doorgiften binnen de DigiCert Group We (uw werkgever) zijn onderdeel van het DigiCert-concern. Onze moedermaatschappij is gevestigd in de Verenigde Staten, met regionale hoofdkantoren in Zuid-Afrika, Ierland, Japan, India en Australië. Behalve in uw eigen land (of binnen de EER, als u binnen de EER werkt), zijn uw Persoonsgegevens toegankelijk vanuit en worden ze doorgegeven aan de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Ierland, Japan, India en Australië, zijnde centrale locaties voor gegevensverwerking en personeelsadministratie van de DigiCert Group. De DigiCert Group neemt alle noodzakelijke beveiligings- en wettelijke voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en integriteit van Persoonsgegevens die binnen de DigiCert Group worden doorgegeven, te waarborgen. Met betrekking tot EU-wetgeving inzake gegevensbescherming beschikt DigiCert over intragroepovereenkomsten tussen DigiCert-entiteiten waarin de Standaardcontractbepalingen zijn opgenomen zoals aangenomen op grond van Beschikkingen 2004/915/EG en 2010/87/EU van de Europese Commissie voor de rechtmatige doorgifte van Persoonsgegevens op grond van de AVG. Bij een eventueel geschil of een klacht met betrekking tot het verzamelen, opslaan of gebruiken door DigiCert van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot DigiCert via people@digicert.com of dpo@digicert.com. Indien u een ingezetene bent van de EU of als de privacywetgeving in uw rechtsgebied hierin voorziet, kunt u als het geschil of de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost of u geen tijdige reactie ontvangt de zaak kosteloos doorverwijzen naar uw Europese gegevensbeschermingsautoriteit of andere toepasselijke toezichthouder. DigiCert verbindt zich ertoe samen te werken met de betreffende Europese gegevensbeschermingsautoriteit of andere toepasselijke toezichthouder en zal het advies van deze autoriteit met betrekking tot uw gegevens die vanuit de Europese Unie of uw thuisland zijn doorgegeven in het kader van onze arbeidsrelatie opvolgen. Doorgiften naar externe dienstverleners Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt door externe dienstverleners die buiten de EER in de Verenigde Staten actief zijn en voor ons of een van onze leveranciers werkzaam zijn. De persoonsgegevens worden doorgegeven aan medewerkers in dit land in overeenstemming met het EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschildkader, indien de externe dienstverlener door het privacyschild is gecertificeerd, of door middel van de modelcontracten van de Europese Commissie voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen (de modelcontractbepalingen), overeenkomstig Beschikkingen 2004/915/EG en 2010/87/EU. Deze medewerkers houden zich onder meer bezig met de behandeling van uw sollicitatie. U kunt een verzoek indienen om informatie te verkrijgen over de voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen door per e-mail contact op te nemen met de Privacyvoorvechter HR-gegevens van DigiCert via people@digicert.com, of de Functionaris voor gegevensbescherming van DigiCert via dpo@digicert.com. We doen alles wat redelijkerwijs noodzakelijk is om te waarborgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit beleid worden behandeld.

De veiligheid van uw gegevens

Helaas is de overdracht van gegevens via het internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die via de DigiCert Portal worden doorgegeven niet garanderen; elke doorgifte geschiedt op uw eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd(e) gebruik, toegang of wijziging.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Gegevens die we verzamelen over uw gebruik van de portal. Zie de Openbare privacyverklaring van DigiCert voor meer informatie over het bewaren van via het gebruik van onze website verzamelde gegevens. Gegevens die u verstrekt en die wij van derden verzamelen in het kader van uw sollicitatie. We bewaren uw gegevens gedurende de periode dat uw sollicitatie wordt beoordeeld. Daarna bewaren we uw gegevens als volgt:

 • Als u wordt aangenomen, bewaren we uw sollicitatiegegevens als onderdeel van uw personeelsdossier. Dit geschiedt in overeenstemming met onze Privacyverklaring voor medewerkers, die u als onderdeel van het onboardingproces ontvangt.
 • Als u niet wordt aangenomen, bewaren we uw gegevens gedurende twaalf (12) maanden nadat we dit aan u hebben meegedeeld en om uw toestemming hebben verzocht om uw gegevens te bewaren.

Vrijwillig door u te verstrekken gegevens met het oog op de bewaking van gelijke kansen. We bewaren deze gegevens gedurende de periode dat uw sollicitatie wordt beoordeeld. Daarna bewaren we uw gegevens in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm. Gegevens die u verstrekt en gegevens die we verzamelen om u op de hoogte te houden. We bewaren deze gegevens gedurende 12 maanden. Uw gegevens worden langer bewaard indien de wet of een rechterlijk bevel dit voorschrijft en/of indien dit noodzakelijk is voor het aanspannen van rechtsvorderingen of voeren van verweer.

Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u aanhouden. Een aantal hiervan zijn alleen van toepassing in bepaalde omstandigheden, zoals hieronder nader uiteengezet, of in bepaalde rechtsgebieden zoals vereist op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We geven ook aan hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Let op: verificatie van uw identiteit is vereist alvorens we kunnen ingaan op verzoeken om uw rechten uit te oefenen. We zijn verplicht om zonder onnodige vertraging en ten minste binnen één maand op uw verzoek om deze rechten uit te oefenen te reageren (deze termijn kan in bepaalde omstandigheden met twee maanden worden verlengd). Om een van uw rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met de Voorvechter bescherming persoonsgegevens van DigiCert via people@digicert.com.

 • Toegang U hebt het recht om te weten of we persoonsgegevens over u verwerken en om, als dit het geval is, toegang te krijgen tot de gegevens die we over u bewaren en tot bepaalde informatie over hoe we die gegevens gebruiken en met wie we deze delen.
 • Overdraagbaarheid. U hebt het recht een deelverzameling van de persoonsgegevens die we over u verzamelen te ontvangen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en het recht om te verzoeken dat we deze persoonsgegevens aan een derde doorgeven. Als u wilt dat we de persoonsgegevens aan een derde doorgeven, vermeld dan de betreffende derde. Een dergelijke doorgifte door ons is behoudens de technische haalbaarheid ervan. We zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de persoonsgegevens of de verwerking ervan zodra de gegevens door de derde zijn ontvangen.
 • Opmerking: Het is mogelijk dat we u bepaalde persoonsgegevens niet kunnen verstrekken na een verzoek om toegang of overdraagbaarheid als dit de rechten van een andere persoon zou schenden (als door het verstrekken van de persoonsgegevens die we over u aanhouden de gegevens van iemand anders bekend zouden worden) of wanneer een andere uitzondering van toepassing is.
 • Corrigeren. U hebt het recht van ons te eisen dat persoonsgegevens die we over u aanhouden en die onjuist zijn worden gecorrigeerd, en dat onvolledige gegevens worden aangevuld (onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring). We verzoeken u om bij een correctieverzoek een uitgebreide toelichting te geven waarom u van mening bent dat de persoonsgegevens die we over u aanhouden onnauwkeurig of onvolledig zijn, zodat we kunnen beoordelen of een correctie vereist is. Terwijl we nagaan of de persoonsgegevens die we over u aanhouden onnauwkeurig of onvolledig zijn, kunt u uw recht uitoefenen om onze verwerking van de toepasselijke gegevens te beperken, zoals hieronder beschreven.
 • Wissen. U kunt ons verzoeken de persoonsgegevens die we over u aanhouden te wissen wanneer:
  • u van mening bent dat het niet langer noodzakelijk is dat we uw persoonsgegevens bewaren, bijvoorbeeld als u besluit geen sollicitatie meer in te dienen via de DigiCert Portal;
  • we de persoonsgegevens die we over u aanhouden verwerken op basis van uw toestemming en u uw toestemming wenst in te trekken, en er geen andere grond is op basis waarvan we de persoonsgegevens kunnen verwerken;
  • we de persoonsgegevens die we over u aanhouden verwerken op basis van ons gerechtvaardigde belang, en u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking. Zet ook uw beweegredenen uitgebreid uiteen, zodat we kunnen beoordelen of er voor ons een zwaarwegend belang is om dergelijke persoonsgegevens te bewaren;
  • u niet langer wilt dat we de persoonsgegevens die we over u aanhouden gebruiken om u te informeren over nieuwe functies die aansluiten bij uw profiel; of
  • u van mening bent dat de persoonsgegevens die we over u aanhouden onrechtmatig door ons worden verwerkt.

Bedenk hierbij ook dat terwijl we uw verzoek in behandeling hebben, zoals hieronder beschreven, u uw recht kunt uitoefenen om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Zet de redenen voor uw verzoek zo gedetailleerd mogelijk uiteen, zodat we goed kunnen bepalen of u een geldige reden hebt om uw gegevens te laten wissen. We bewaren de persoonsgegevens als de wet ons daartoe geldige gronden geeft (zoals verweer tegen rechtsvorderingen of vrijheid van meningsuiting), maar informeren u als dit het geval is.

 • Beperken van verwerking: enkel opslaan. U hebt het recht om van ons te eisen dat we de verwerking van de persoonsgegevens die we over u aanhouden staken, anders dan voor opslagdoeleinden in bepaalde omstandigheden. Let echter wel dat als we de verwerking van persoonsgegevens staken, we ze opnieuw kunnen gebruiken als er krachtens toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming geldige gronden hiervoor zijn (zoals verweer tegen rechtsvorderingen of bescherming van een ander). U kunt ons verzoeken de verwerking van de persoonsgegevens die we over u aanhouden te staken en deze enkel op te slaan wanneer:
  • u van mening bent dat de persoonsgegevens niet accuraat zijn gedurende de periode die wij nodig hebben om de nauwkeurigheid te verifiëren;
  • we de persoonsgegevens willen wissen omdat onze verwerking onrechtmatig is, maar u het gebruik van die gegevens enkel wenst te beperken;
  • we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u wilt dat we de gegevens bewaren ten behoeve van het instellen, uitoefenen of voeren van verweer tegen rechtsvorderingen; of
  • u bezwaar hebt gemaakt tegen onze verwerking van de persoonsgegevens die we over u aanhouden op basis van ons gerechtvaardigde belang, en u wilt dat we de verwerking van de persoonsgegevens staken terwijl we nagaan of er voor ons sprake is van een zwaarwegend belang om deze persoonsgegevens te bewaren.
 • Bezwaar: U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van gegevens over u en we zullen uw verzoek in overweging nemen. Zet hierbij uw beweegredenen uitgebreid uiteen, zodat we kunnen beoordelen of we een zwaarwegend of overwegend belang hebben om deze gegevens te blijven verwerken of dat onze verwerking noodzakelijk is in verband met rechtsvorderingen. U kunt ons ook verzoeken de verwerking te beperken tot enkel opslag terwijl we uw bezwaar in behandeling hebben.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met life@digicert.com of met de Voorvechter bescherming persoonsgegevens via people@digicert.com. Neem als u een klacht wilt indienen over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken in eerste instantie contact met ons op via people@digicert.com (of neem contact op met onze Functionaris voor gegevensbescherming via dpo@digicert.com). Wij doen vervolgens ons best om zo snel mogelijk op uw verzoek in te gaan. Een dergelijke klacht doet geen afbreuk aan uw recht om een vordering in te stellen op grond van toepasselijke Wetgeving inzake gegevensbescherming bij de betreffende toezichthouder in het land waar u woont of werkt, of waar we volgens u Wetgeving inzake gegevensbescherming hebben geschonden. Wijzigingen We plaatsen eventuele toekomstige wijzigingen van dit beleid op deze pagina. Raadpleeg deze pagina regelmatig voor eventuele updates of wijzigingen van dit beleid. Contact opnemen We horen het graag als u vragen, opmerkingen en verzoeken hebt met betrekking tot dit beleid. Deze kunt u richten aan de Voorvechter bescherming persoonsgegevens van DigiCert op people@digicert.com.