Kennisgeving van auteursrecht en takedownprocedure

 

DigiCert respecteert de intellectuele-eigendomsrechten van anderen en volgt de procedures die zijn vastgelegd in het kader van de Digital Millennium Copyright Act ('DMCA'). De hieronder beschreven procedures voor 'notices' en 'counter-notices' zijn uitsluitend bedoeld om DigiCert te informeren over inbreukmakend materiaal in zijn beheer. De in een notice of counter-notice bekendgemaakte informatie wordt niet beschouwd als zijnde vertrouwelijke informatie en valt niet onder het privacybeleid van DigiCert. Als u, de klagende partij, van mening bent dat uw werk zodanig wordt gebruikt dat dit een inbreuk op het auteursrecht inhoudt, kunt u de auteursrechtenagent van DigiCert hiervan schriftelijk op de hoogte stellen per e-mail via copyrightagent@digicert.com of per post (in de VS) naar:

DigiCert, Inc.
ATTN: Copyright Agent
2801 North Thanksgiving Way
Suite 500
Lehi, UT 84043
Verenigde Staten

Een doeltreffende notice moet het volgende bevatten:

 • een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die is gemachtigd om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt;
 • identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt;
 • een redelijkerwijs toereikende identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is of dat het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat dient te worden verwijderd of geblokkeerd;
 • contactgegevens van de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het vermeend inbreukmakende materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
 • een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

Na kennisgeving van inbreuk te hebben ontvangen, onderzoekt DigiCert de klacht en neemt DigiCert passende maatregelen, waaronder het verwijderen van of blokkeren van toegang tot het vermeend inbreukmakende materiaal. Indien mogelijk stuurt DigiCert een kopie van de kennisgeving door naar de partij die inbreuk zou maken op het auteursrechtelijk beschermde materiaal ('Vermeende inbreukmaker'). DigiCert stelt de Vermeende inbreukmaker ook op de hoogte van eventuele ondernomen actie als gevolg van de kennisgeving. De Vermeende inbreukmaker kan vervolgens een schriftelijke counter-notice richten aan de auteursrechtenagent van DigiCert. Een doeltreffende counter-notice moet het volgende bevatten:

 • een elektronische of fysieke handtekening van de Vermeende inbreukmaker;
 • identificatie van het materiaal dat DigiCert heeft verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd, en de locatie waar het materiaal is verwijderd of de locatie waartoe de toegang is geblokkeerd;
 • een verklaring dat de Vermeende inbreukmaker te goeder trouw en op straffe van meineed meent dat het materiaal is verwijderd of geblokkeerd als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie van inbreukmakend materiaal;
 • naam, adres en telefoonnummer van de Vermeende inbreukmaker;
 • de instemming van de Vermeende inbreukmaker met de rechtsbevoegdheid van de Federal District Court van het rechtsdistrict waarin de Vermeende inbreukmaker zich bevindt (of Utah indien het adres van de Vermeende inbreukmaker zich buiten de Verenigde Staten bevindt) en een verklaring dat de Vermeende inbreukmaker betekeningen zal aanvaarden van de persoon of een agent van de persoon die kennisgeving van de inbreuk heeft gedaan.

DigiCert voorziet de klagende partij van een kopie van de counter-notice en geeft de klagende partij een reactietermijn van tien dagen alvorens het verwijderde materiaal terug te plaatsen of de blokkering van de toegang tot het verwijderde materiaal op te heffen. DigiCert plaatst het verwijderde materiaal terug of heft de blokkering van de toegang tot het materiaal op tussen tien en veertien werkdagen nadat de counter-notice aan de klagende partij is verzonden. Dit is op voorwaarde dat DigiCert geen bericht heeft ontvangen dat de klagende partij een formele juridische procedure is gestart om de Vermeende inbreukmaker ervan te weerhouden inbreukmakende activiteiten te verrichten die verband houden met het materiaal in beheer van DigiCert.