Gebruiksvoorwaarden DigiCert

 

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR ALVORENS EEN DIGICERT-WEBSITE OF CONTENT OF MATERIAAL BESCHIKBAAR VIA EEN DIGICERT-WEBSITE (GEZAMENLIJK 'DE WEBSITES') TE GEBRUIKEN OF TE OPENEN. DOOR EEN DIGICERT-WEBSITE TE GEBRUIKEN OF TE OPENEN, GAAT U AKKOORD MET DE IN DIT DOCUMENT GENOEMDE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, WORDT U GEACHT DE DIGICERT-WEBSITE NIET TE OPENEN OF GEBRUIKEN. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op de Website; dit zijn niet de voorwaarden die gelden voor de aankoop of het gebruik van producten of services van DigiCert.

De Websites worden onderhouden door DigiCert, Inc. en hebben tot doel om informatie te verstrekken over de producten en services van DigiCert. DigiCert doet geen enkele toezegging en geeft geen enkele garantie af ten aanzien van de Websites, en het gebruik van een Website is op eigen risico. DigiCert is bevoegd een Website of deze voorwaarden zonder kennisgeving en uitsluitend naar eigen goeddunken te wijzigen. Elke wijziging gaat onmiddellijk in na te zijn aangebracht. U wordt verzocht deze voorwaarden bij elk bezoek aan een Website door te nemen, zodat u te allen tijde op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Licenties. Er wordt u op grond van deze voorwaarden een beperkte en herroepbare licentie verleend om de Website te openen. Het is u niet toegestaan de Website te gebruiken in rechtsgebieden waar de content of het gebruik ervan wettelijk beperkt of verboden is. Het is u niet toegestaan de Website te gebruiken voor enig ander doeleinde dan het verwerven van informatie over DigiCert, het bestellen van de producten en services van DigiCert of het onderhouden van uw klantaccount.

Informatieverzameling. DigiCert verzamelt en bewaart gegevens in overeenstemming met het op de Website gepubliceerde privacybeleid. U verleent DigiCert een onherroepelijke en royaltyvrije licentie voor het gebruik van via een Website aan DigiCert verstrekte gegevens. Door gegevens aan DigiCert te verstrekken, verklaart u dat de gegevens juist zijn en dat het gebruik van de gegevens de rechten van derden niet schendt.

Eigendomsrechten van DigiCert. De Websites bestaan uit en bevatten eigendomsrechten in handen van DigiCert en zijn licentiegevers. Tenzij DigiCert u uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend, is het u niet toegestaan afgeleide werken van een Website te maken of een Website te kopiëren, om welke reden dan ook, inclusief het gebruik van framingtechnologie om eigendomsgegevens in te sluiten. Elk ongeoorloofd gebruik van intellectueel eigendom van DigiCert op een website van een derde of voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Eigendomsrechten van derden. DigiCert respecteert de intellectuele-eigendomsrechten van anderen. Neem contact op met legal@digicert.com als u van mening bent dat een Website van DigiCert materiaal bevat dat de rechten van een derde schendt.

Links. Een Website kan een link bevatten naar een andere website in handen van een derde. Deze links worden uitsluitend gemakshalve verstrekt. DigiCert onderschrijft, bewaakt, controleert noch verifieert de content van websites van derden en is niet aansprakelijk voor content waartoe via een link toegang is verkregen.

Geen garanties. DE WEBSITES WORDEN VERSTREKT IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS') EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR ('AS AVAILABLE'). DIGICERT WIJST ALLE TOEZEGGINGEN EN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE WEBSITES VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE JUISTHEID VAN VIA EEN WEBSITE GEPRESENTEERDE INFORMATIE EN GARANTIES VAN NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NIETS OP EEN WEBSITE IMPLICEERT EEN GARANTIE TEN AANZIEN VAN DE PRODUCTEN OF SERVICES VAN DIGICERT.

Afstand van aansprakelijkheid. U ONTSLAAT DIGICERT VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE WEBSITES, ZELFS INDIEN DIGICERT OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN AANSPRAKELIJKHEID. DigiCert is niet verantwoordelijk voor onjuiste content of onjuiste informatie op een Website. DigiCert is evenmin verantwoordelijk voor problemen of technische storingen van een Website of van apparatuur of software die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot een Website. DigiCert is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade gerelateerd aan het gebruik van een Website van DigiCert. De in dit document genoemde uitsluitingen en beperkingen van garanties zijn van toepassing voor zover maximaal wettelijk is toegestaan.

Vrijwaring. U STEMT ERMEE IN DIGICERT SCHADELOOS TE STELLEN VOOR EN TE VRIJWAREN VAN ALLE SCHADE, KOSTEN EN UITGAVEN (INCLUSIEF REDELIJKE ADVOCAATKOSTEN) IN VERBAND MET EEN VORDERING VAN EEN DERDE INDIEN DEZE VORDERING VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN EEN WEBSITE, INCLUSIEF UW GEBRUIK VAN EEN LINK OP EEN WEBSITE OF UW INDIENING VAN GEGEVENS VIA DE WEBSITE.

Toepasselijk recht. Alle geschillen in verband met de Website zijn onderworpen aan de wetgeving van de staat Utah, zonder rekening te houden met de beginselen van het conflictenrecht. U gaat akkoord met de persoonlijke rechtsbevoegdheid en het rechtsgebied van de staats- en federale rechtbanken in Utah County, Utah.

Overig. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en DigiCert met betrekking tot uw gebruik van de Websites. Indien een bepaling door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van dit document.

 

Laatstelijk bijgewerkt: 8/30/2010

Opmerking: Deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst staat los van andere overeenkomsten, zoals onze Abonnee- en VCP-overeenkomsten die worden aangegaan bij de aanvaarding/indiening van een bestelling/aanvraag.

Voor de juridische documenten van DigiCert, zie: Juridische informatie van DigiCert

Om een DigiCert SSL-certificaat aan te schaffen, klik hier.