Algemene voorwaarden voor deelnemers aan de Virtual Partner Roundtable van DigiCert

 

Gelieve deze voorwaarden door te nemen. Als u toegangsbewijzen koopt voor, of anderszins van plan bent om deel te nemen aan de Virtual Partner Roundtable (hierna het 'Evenement' genoemd), zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing (deze 'Voorwaarden'). Deze Voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en DigiCert, Inc. ('DigiCert'). Onder 'u' of 'uw' wordt verstaan u als persoon, zijnde het individu dat deze Voorwaarden aanvaardt, en/of, indien van toepassing, het bedrijf of andere rechtspersoon namens wie u deze Voorwaarden aanvaardt. Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in dit document, behoudt DigiCert zich het recht voor aanmeldingen voor het Evenementen uitsluitend naar eigen goeddunken te annuleren en in het geval van een dergelijke annulering eventuele betaalde vergoedingen onverwijld te restitueren.

Aanmelding en deelname: Alle 'Deelnemers' dienen zich voor het Evenement aan te melden. Onder 'Deelnemer' wordt verstaan iemand die zich voor het Evenement heeft aangemeld of het Evenement zal bijwonen. Eventuele door u verstrekte gegevens, waaronder gegevens verstrekt als onderdeel van het aanmeldingsproces, worden gebruikt om een evenementbadge te maken en om het Evenement te beheren. Onverminderd het voorgaande kunnen uw contact- en andere gegevens, inclusief gegevens verzameld tijdens uw aanwezigheid op het Evenement (zoals tentoonstellingen of stands die u hebt bezocht), door DigiCert en zijn evenementsponsors en -partners worden gebruikt om u product- en service-informatie te verstrekken met betrekking tot het Evenement en om toekomstige evenementen te verbeteren. DigiCert en sponsors en partners van het Evenement kunnen verder contact met u opnemen om het Evenement op sociale media te promoten, u te voorzien van product- en service-informatie, u uit te nodigen om toekomstige evenementen bij te wonen en om de doeltreffendheid en impact van het Evenement te beoordelen. Door u aan te melden voor het Evenement, stemt u ermee in dat DigiCert eventuele door u verstrekte aanmeldings- of andere gegevens gebruikt en deelt voor zijn zakelijke doeleinden en die van haar sponsors en partners, inclusief om contact met u op te nemen voor bovengenoemde zakelijke doeleinden, en dat dergelijke gegevens mogen worden gebruikt en/of opgeslagen in de Verenigde Staten of andere landen; dit is echter op voorwaarde dat DigiCert, voor zover wettelijk vereist, uw toestemming verkrijgt in verband met specifieke gebruiksdoeleinden of de doorgifte van uw persoonsgegevens via de aanmeldingspagina van het Evenement. U stemt verder in met het Privacybeleid van DigiCert, beschikbaar op https://www.digicert.com/nl/digicert-privacy-policy/, dat middels verwijzing deel uitmaakt van dit document. U moet minimaal eenentwintig (21) jaar oud zijn om het Evenement bij te wonen.

Annuleringsbeleid: De aanmeldingskosten zijn niet overdraagbaar. Als de omstandigheden veranderen en u niet meer in staat bent het Evenement bij te wonen, kunt u uw aanmelding annuleren door een e-mail te sturen naar Melissa.Lavigne@digicert.com.

Evenementwijzigingen: DigiCert behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook, met of zonder voorafgaande kennisgeving, een of meerdere afspraken die direct of indirect verband houden met het Evenement te verzetten, wijzigen of annuleren, waaronder door omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze macht liggen. Bij annulering, wijziging of verzetting door DigiCert bestaat de enige aansprakelijkheid van DigiCert jegens u erin, en is uw exclusieve rechtsmiddel, de restitutie van eventuele relevante aan DigiCert betaalde kosten voor deelname aan het Evenement.

Vertrouwelijkheid: Door het bijwonen van het Evenement is het mogelijk dat u mondeling, visueel, schriftelijk of elektronisch, of in een andere tastbare of niet-tastbare vorm, informatie of documenten ontvangt die betrekking hebben op DigiCert ('Vertrouwelijke informatie'), en die u verklaart vertrouwelijk te behandelen. U beschermt Vertrouwelijke informatie tegen onbevoegde openbaarmaking en onbevoegd gebruik en het is u niet toegestaan Vertrouwelijke informatie aan een derde bekend te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiCert. U erkent dat een schending van deze bepaling kan resulteren in onherstelbare schade en aanzienlijke benadeling van DigiCert, waarvan de omvang moeilijk is vast te stellen en waarvoor geen afdoende rechtsmiddel bestaat. Dienovereenkomstig stemt u ermee in dat DigiCert, naast eventuele overige beschikbare rechtsmiddelen, het recht heeft een beroep te doen op een onmiddellijke gerechtelijke (dwang)maatregel om een eventuele inbreuk of dreigende inbreuk te verbieden, zonder de noodzaak van het stellen van borg of andere zekerheid. U stelt DigiCert onmiddellijk schriftelijk op de hoogte wanneer u zich een dergelijke schending gewaar wordt.

Persoonlijke verklaring van afstand: DigiCert (en/of anderen namens DigiCert) zijn bevoegd om op de locaties en tijdens de sessies en activiteiten van het Evenement te fotograferen, audio- en video-opnames te maken en webcasts en podcasts op te nemen ('Opnamen'). Dit omvat, maar is niet beperkt tot, keynotes, breakout-sessies, technische sessies, gehoste evenementen, concerten, diner- en/of cocktailrecepties en andere activiteiten. Door deze Voorwaarden te aanvaarden en het Evenement bij te wonen:

  • stemt u ermee in dat uw beeltenis, gelijkenis, stem, uitspraken en andere identificerende kenmerken (uw 'Beeltenis') kunnen worden opgenomen, en aanvaardt u het gebruik van uw Beeltenis in verband met het gebruik van de Opnamen.
  • U verleent DigiCert en haar agenten, Evenementsponsors, contractanten, licentiehouders en aangewezenen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden (de 'DigiCert-partijen') onherroepelijk een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty- en premievrije eeuwigdurende licentie voor het gebruiken, reproduceren, distribueren, opstellen van afgeleide werken, vertalen, weergeven, presenteren en anderszins exploiteren van de Opnamen en uw Beeltenis daarin, in zijn geheel of gedeeltelijk, in elk mogelijk mediaformat en via elk mogelijk mediakanaal, en op elke wijze die en voor elk doeleinde dat verband houdt met DigiCert, zijn activiteiten en/of het Evenement (met inbegrip van toekomstige herhalingen van het Evenement of een soortgelijk evenement), en voor elk ander wettig doeleinde.
  • U doet afstand van eventuele rechten die u hebt op het inspecteren en/of goedkeuren van het gebruik van de Opnamen of reproducties daarvan, en u aanvaardt dat DigiCert niet is verplicht om gebruik te maken van uw Beeltenis of om de aan DigiCert verleende rechten uit te oefenen.
  • U begrijpt dat uw Beeltenis mogelijk te zien is in Opnamen die beschikbaar worden gesteld aan u, andere Deelnemers of het publiek, en dat derden deze Opnamen kunnen bewaren en verspreiden.
  • U aanvaardt dat DigiCert de exclusieve eigenaar is van alle rechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot intellectuele-eigendomsrechten) op de Opnamen en alle resultaten en opbrengsten die voortvloeien uit het gebruik van de Opnamen en uw Beeltenis daarin, en dat geen enkel deel van dergelijke opbrengsten met u wordt gedeeld.
  • U doet afstand van alle eventuele rechten op privacy en publiciteit en van alle vorderingen tot compensatie of schadevergoeding of van schending van intellectuele-eigendomsrechten in verband met het gebruik van de Opnamen en uw Beeltenis daarin en/of eventuele reclame of publiciteit die daarop betrekking heeft.
  • U verklaart minimaal 18 jaar oud te zijn en deze verklaring van afstand te hebben gelezen en de inhoud volledig te begrijpen.

Gedrag: Door het Evenement bij te wonen, verklaart u zich te houden aan de regels en voorschriften en het beleid van de gastlocaties. In het geval van ongepast gedrag door een Deelnemer in de ogen van DigiCert of de gastlocatie is het mogelijk dat u de toegang tot het Evenement wordt geweigerd of dat u wordt verzocht het Evenement te verlaten, zonder recht op restitutie of compensatie.

Intellectuele-eigendomsrechten: Alle intellectuele-eigendomsrechten in en met betrekking tot het Evenement, de content die tijdens het Evenement wordt geleverd en alle materialen die tijdens of in verband met het Evenement worden verspreid, zijn eigendom van DigiCert en haar externe sprekers en Evenementsponsors, en elk van diens respectieve gelieerde ondernemingen. Het is u niet toegestaan handelsmerken (of andere gebruikte handelsnamen tijdens het evenement) te gebruiken of te reproduceren, noch om iemand anders toe te staan deze te gebruiken of te reproduceren, om welke reden dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiCert.

Gelieerde services: Indien DigiCert informatie verschaft over aan derden gelieerde services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie over accommodatie, vervoer of kortingen, wordt dergelijke informatie uitsluitend verschaft voor uw gemak. Een vermelding op de website van het Evenement of op de locatie van het Evenement duidt niet op goedkeuring of onderschrijving van dergelijke gelieerde services door DigiCert. In geen geval is DigiCert op enigerlei wijze aansprakelijk voor services van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kwaliteit, beschikbaarheid, fouten of omissies of schade van welke aard dan ook. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om alle risico's in verband met het gebruik van services van derden te evalueren en op u te nemen, inclusief het afhankelijk zijn van de beschikbaarheid, kwaliteit of bruikbaarheid van dergelijke services. Mogelijk gelden er voor u aanvullende toepasselijke algemene voorwaarden wanneer u gebruikmaakt van gelieerde services.

Garanties: DIGICERT GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE EVENEMENTEN OF DE AANMELDING VOOR EVENEMENTEN, NOCH UITDRUKKELIJK, NOCH IMPLICIET, NOCH STATUTAIR OF ANDERSZINS, EN DIGICERT WIJST SPECIFIEK ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING. U VERKLAART BEVOEGD TE ZIJN OM DEZE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN EN DAT U ALLE IN DIT DOCUMENT BESCHREVEN BEPALINGEN EN VOORWAARDEN KUNT EN ZULT NALEVEN.

Wijzigingen in deze Voorwaarden: DigiCert is bevoegd deze Voorwaarden op enig moment aan te passen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u met uw deelname aan het Evenement na de datum van wijziging van de Voorwaarden aangeeft dergelijke wijzigingen te aanvaarden.

Overmacht: Behalve met betrekking tot het niet betalen van een verschuldigd bedrag uit hoofde van dit document, is niet-nakoming door een der partijen zonder gevolgen voor die partij voor zover nakoming onmogelijk wordt gemaakt door staking, brand, overstroming, natuurramp, besmettelijke ziekte, pandemie, terrorisme, maatregelen, bevelen of beperkingen van de overheid, het in gebreke blijven van leveranciers of enige andere reden waarbij niet-nakoming buiten de redelijke macht ligt van en niet wordt veroorzaakt door nalatigheid van de niet-nakomende partij.

Beperking van aansprakelijkheid: Noch DigiCert, noch een DigiCert-partij, noch een aan DigiCert of een DigiCert-partij gelieerde onderneming, medewerker, agent of vertegenwoordiger is op enigerlei wijze aansprakelijk jegens u voor verlies, letsel (inclusief overlijden), onkosten of schade, behalve voor zover dergelijke vorderingen rechtstreeks en uitsluitend zijn toe te schrijven aan de grove nalatigheid of het opzettelijke wangedrag van DigiCert of een DigiCert-partij, voor zover van toepassing. Noch DigiCert, noch een DigiCert-partij, noch een aan DigiCert of een DigiCert-partij gelieerde onderneming is aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgkosten, -schade of -verliezen die direct of indirect voortvloeien uit de aanmelding voor of het bijwonen van het Evenement, het wijzigen van het Evenementschema of een fout of omissie. De maximale totale aansprakelijkheid van DigiCert en de DigiCert-partijen en aan hen gelieerde ondernemingen voor vorderingen die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit het Evenement, hetzij contractueel, op grond van een onrechtmatige daad of anderszins (met inbegrip van het nalatig handelen of nalaten te handelen), is beperkt tot de door u aan DigiCert betaalde Evenementskosten.

Relatie van de partijen: Deze Voorwaarden en de activiteiten waarop ze betrekking hebben, creëren geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap of een fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de partijen. Er zijn geen derde-begunstigden van deze Voorwaarden.

Rechts- en forumkeuze: Op deze Voorwaarden, en alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of het Evenement, is de wetgeving van de staat Utah van de Verenigde Staten van Amerika van toepassing, zonder inachtneming van diens rechtskeuzeregels. Elk der partijen stemt hierbij onherroepelijk in en onderwerpt zich aan de exclusieve rechtsmacht van de staats- en federale rechtbanken in Salt Lake County, Utah (Verenigde Staten van Amerika) inzake dergelijke geschillen, en doet hierbij onherroepelijk afstand van enig bezwaar tegen het voorleggen van dergelijke geschillen aan de rechtbanken in dit rechtsgebied. Elke partij doet hierbij afstand van een eventueel recht op juryrechtspraak in verband met een procedure of geschil die/dat op enigerlei wijze voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of het Evenement.

Drager van risico: Uw deelname aan en aanwezigheid tijdens het Evenement is geheel vrijwillig. DigiCert garandeert geen toegang tot een specifieke sessie of keynote en behoudt zich het recht voor om, uitsluitend naar eigen goeddunken, een Deelnemer de toegang tot een sessie of keynote te ontzeggen. Tenzij anders vermeld, worden de zitplaatsen voor alle evenementen, keynotes en sessies vergeven op basis van het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. U aanvaardt en draagt alle risico's op persoonlijk letsel of schade aan uw persoonlijke eigendommen tijdens uw deelname aan het Evenement, en doet afstand van alle vorderingen tegen DigiCert met betrekking tot dergelijke risico's.

Scheidbaarheid: Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank geacht wordt ongeldig of niet-afdwingbaar te zijn, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht en wordt, indien wettelijk toegestaan, de betreffende ongeldige bepaling vervangen door een afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo nauw mogelijk benadert.

Geen verklaring van afstand: Geen enkele verklaring van afstand van een recht kan een partij worden aangerekend, tenzij die verklaring van afstand schriftelijk is ondertekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de aangerekende partij.

Overdracht: Het is u niet toegestaan uw rechten of verplichtingen uit hoofde van dit document over te dragen, hetzij van rechtswege, hetzij anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiCert. Het enige rechtsmiddel van DigiCert voor eventuele vermeende overdracht in strijd met deze bepaling is de beëindiging van deze Voorwaarden voor zover deze betrekking hebben op u en uw niet-deelname aan het Evenement. DigiCert is bevoegd, indien noodzakelijk voor de uitvoering van het Evenement, deze Voorwaarden zonder uw toestemming en uitsluitend naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk over te dragen. Behoudens het voorgaande, zijn deze Voorwaarden bindend voor en komen zij ten goede aan de partijen, hun respectieve rechtsopvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

Gehele overeenkomst: Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het Evenement en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige voorwaarden, overeenkomsten, voorstellen of verklaringen, schriftelijk dan wel mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan.